Organisatie

Het register heeft als rechtspersoon een stichting met een  bestuur  waarin de Hoofden van Dienst (namens de Zendende Instantie(s)) zitting hebben. Eventueel kunnen leden op grond van specifieke deskundigheid of positie worden benoemd. Het bestuur benoemt de directeur en  de commissieleden. De dagelijkse leiding ligt in handen van de directeur.

De administratieve werkzaamheden  worden uitgevoerd door Mijnregister, dat als uitvoeringsorganisatie optreedt. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en aansturing en is ook adviseur van het bestuur en contactpersoon met de uitvoeringsorganisatie. 

De registratie- en accreditatiecommissie (RAC) wordt per denominatie aangesteld. Ten aanzien van de accreditatie van opleidingen (primair de ambtsopleidingen, eventuele andere opleidingen worden hieraan getoetst) brengen zij een advies uit aan het bestuur. De RAC beoordeelt ook kwaliteit en (uren)kwantificering van activiteiten voor deskundigheidsbevordering (zoals cursussen, deelname symposia, supervisie, publicaties, bijeenkomsten en dergelijke) en activiteiten rond spirituele vorming en beroepsverdieping (retraites etcetera). Geaccrediteerde opleidingen en cursussen zijn te raadplegen op de website. 

De RAC kan door het bestuur om advies gevraagd worden ten aanzien van aanvullende eisen (opleiding, stage, begeleiding) die aan startende geestelijk verzorgers gesteld worden, die geen erkende ambtsopleiding hebben voltooid of onvoldoende beroepsvorming hebben genoten. 

De (adhoc) visitatiecommissie (VC)bezoekt minimaal eens in de 5-7 jaar -of zo vaak gewenst of noodzakelijk wordt geacht- de geaccrediteerde (opleidings)instituten voor overleg. Deze commissie bestaat uit en/of wordt samengesteld door de Hoofden van Dienst van de betreffende denominatie na overleg met de RAC. De leden van de VC hebben geen formele werk- en/of bestuursrelatie  met de te visiteren instelling.

In geval van een afwijzing of royement  kan de beroeps- en klachtencommissie (BC) op schriftelijk verzoek de aanvraag voor registratie/accreditatie heroverwegen. De BC onderzoekt of de procedure correct is gevolgd en weegt de beweegredenen van de RGVZO.  Het oordeel van de BC is bindend. Hiervan stelt zij het bestuur en de aanvrager schriftelijk op de hoogte. De leden van de BC hebben geen formele werk- en/of bestuursrelatie met de aanvrager en maken geen deel uit van de RAC.

Organogram

 

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates