Herregistratie

Iedere 5 jaar vindt een herregistratie plaats. Registratie is noodzakelijk om het ambt te kunnen blijven uitoefenen. Dit is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de geestelijk verzorger zelf. Door deelname aan een aantal (geaccrediteerde) activiteiten voor deskundigheidsbevordering en spirituele vorming/beroepsverdieping kan de geestelijk verzorger aantonen dat hij/zij bekwaam geacht mag worden het vak kwalitatief goed uit te oefenen naar de vereiste criteria van de Zendende Instantie. Hiervoor dienen in 5 jaar tenminste 80 punten aan geaccrediteerde activiteiten te worden besteed. Voor parttimers geldt een minimum van 60 punten in 5 jaar. De geestelijk verzorger is zelf verantwoordelijk om voor deze activiteiten een portfolio met certificaten bij te houden.

Deze kunnen ter toetsing worden opgevraagd door de uitvoeringsorganisatie en indien er niet aan de criteria voor (her)registratie wordt voldaan, wordt de geestelijk verzorger uit het register geschrapt. Hij of zij krijgt hiervan schriftelijk bericht en zes weken de tijd om zich tot de Beroeps- en Klachtencommissie (BC) te wenden. De geestelijk verzorger kan zich laten bijstaan door een raadsman. De BC onderzoekt of de procedure correct is gevolgd en weegt de beweegredenen van de Registratie- en Accreditatiecommissie (RAC).  Hiervan stelt zij het bestuur en de aanvrager schriftelijk op de hoogte. Als er zwaarwegende omstandigheden zijn (bijvoorbeeld bij langdurige ziekte, uitzending etc), kan de periode voor herregistratie worden verlengd. De geestelijk verzorger moet zelf deze verlenging aanvragen bij het bestuur.

Er zijn drie categorieën in het systeem: 

  1. geestelijk verzorgers met een voorlopige registratie (bijvoorbeeld in proeftijd of uitzendconstructie/flexwerker)
  2. geestelijk verzorgers met een aanstelling voor bepaalde of onbepaalde tijd
  3. senior geestelijk verzorgers in de rang van lkol (mindef) of schaal 12 (minjus)

 

Activiteit

Vereist wordt:

Punten

supervisie, coaching, mentoraat

 

Iedere 10 jaar een traject te doorlopen van minimaal 10 sessies (80 uur bijtelling voor het register). Er komt een poule met supervisors, coaches en mentors.

min. 20

spirituele vorming en beroepsverdieping

 

Het is verplicht om iedere vijf jaar een beroepsverdiepend traject te doorlopen: een intensieve aaneengesloten vormingsperiode (zoals een bezinningsweek/retraite, of studiedagen, regiodagen, korpsdagen van de RKGV) .

Overzicht Geaccrediteerde Beroepsverdieping

min. 20

bij- en nascholing gericht op houding en vaardigheden

Bij een geaccrediteerde aanbieder of incompany aanbod van de DGV

Overzicht geaccrediteerde Nascholing

min. 10

bij- en nascholing gericht op kennisaspecten van pastoraat en theologie

Bij een geaccrediteerde aanbieder of incompany aanbod van de DGV

Overzicht geaccrediteerde Nascholing

min. 10

intervisie

Geaccrediteerde intervisiegroep

Overzicht Geaccrediteerde Intervisie

min. 10

Facultatieve trajecten
Facultatieve trajecten kunnen worden gevolgd om punten te behalen in het kader van de herregistratie. Ze bieden een extra mogelijkheid om 20 van de in totaal vereiste 80 punten te behalen. Deze trajecten zijn niet verplicht: het is ook mogelijk deze 20 punten te halen door extra supervisie, extra bij- en nascholing en/of extra intervisie.

Activiteit

Faculatief is:

Punten

Profilering

Lidmaatschap commissies of besturen: Bestuurslidmaatschap of vakinhoudelijke commissie of werkgroep, ingesteld door de DGV, het Register, of anderszins beroepsgerelateerde instelling. De activiteit is gericht op beroepsinhoudelijke ontwikkeling, en maakt geen deel uit van de reguliere werkzaamheden.

4 uur is 1 punt

Geven workshop/training

Gastdocentschap / referaat

4 uur is 1 punt

Publicatie

Een artikel schrijven en het bijdragen aan boeken op relevant gebied als medeauteur of eindredacteur.

1 A4 is 1 punt

Stage

Begeleiden stagiaires

1 week stage is 1 punt

Van al deze activiteiten legt de geestelijk verzorger verantwoording af door het aanbieden van documenten waaruit de activiteiten waarop men zich beroept geleverd blijken bv. door het overleggen van de publicaties, getekende verklaringen van het Register of de Dienst Geestelijke Verzorging waarin bestuurs- of commissie activiteiten zijn verricht, een bewijs van gastdocentschap/referaat of een stagebegeleidingsverklaring.

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates